ติดตามเยี่ยมเยียนครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ.

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นางขนกวนันท์ กล่อมจิตต์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยผู้นำ อช.ตำบลไผ่รอบ ติดตามเยี่ยมเยียนครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. (พัฒนาได้) ตามโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชนของผู้นำ อช. ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อจัดทำเข็มทิศชีวิตในการส่งเสริมอาชีพแก่ครัวเรือน พร้อมมอบเครื่องบริโภค ณ บ้านครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. บ้านห้วยคำตาล หมู่ที่ 16 ตำบลทุ่งใหญ่

         

(Visited 14 times, 1 visits today)