ประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ดำเนินโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชนของผู้นำ อช. ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวกาญจนา แก้วเกษ พัฒนาการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง ประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ดำเนินโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชนของผู้นำ อช. ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และจัดเก็บ Family Folder ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ประทับช้าง

(Visited 82 times, 1 visits today)