ติดตามเยี่ยมเยียนครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. (พัฒนาได้) ตามโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชนของผู้นำ อช.

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวอรวรรณ อินหันต์ นักวิชา [...]

อ่านต่อ

ติดตามเยี่ยมเยียนครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. (พัฒนาได้) ตามโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชนของผู้นำ อช.

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวจิตรา คนดี นักวิชาการพั [...]

อ่านต่อ

ประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ดำเนินโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชนของผู้นำ อช. ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวกาญจนา แก้วเกษ พัฒนาการ [...]

อ่านต่อ