โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสัมมนาเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 นางชนกวันท์ กล่อมจิตต์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางสาวอรวรรณ อินหันต์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสัมมนาเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ความรู้เศรษฐกิจพอเพียง ประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงมหาดไทย 4 ด้าน 23 ตัวชี้วัด ประเมินความสุขมวลรวม GVH ณ ศาลาประชาคมบ้านมาบมะไฟ หมู่ที่ 5 ตำบลเนินสว่าง

(Visited 21 times, 1 visits today)