โครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

วันที่ 24 ธันวาคม 2561 นางสาวกาญจนา แก้วเกษ พัฒนาการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง ดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ณ ห้องประชุมอำเภอโพธิ์ประทับช้าง

    

(Visited 26 times, 1 visits today)