โครงการครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ปี 2561 ทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ประทั [...]

อ่านต่อ