โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้สนับสนุนและประสานงานสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านระดับจังหวัดและอำเภอ

วันที่ 28 ธันวาคม 2560 นางสาวกาญจนา แก้วเกษ พัฒนาการอำเ [...]

อ่านต่อ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล และอาสาผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอโพธิ์ประทับช้าง

วันที่ 27 ธันวาคม 2560 นางสาวกาญจนา แก้วเกษ พัฒนาการอำเ [...]

อ่านต่อ

โครงการส่งเสริมการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (SEP Way of Life) กิจกรรมจัดเวทีกำหนดรูปแบบการดำเนินงานระดับอำเภอ

วันที่ 26 ธันวาคม 2560 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ประท [...]

อ่านต่อ

โครงการสร้างทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด รุ่นที่ 2

วันที่ 22 ธันวาคม 2560 นางสาวอรวรรณ อินหันต์ นักวิชาการ [...]

อ่านต่อ