จัดทำชุดความรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับครัวเรือนเป้าหมาย ตามโครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Way of Life) จังหวัดพิจิตร

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 นางสาวกาญจนา แก้วเกษ พัฒนาการอ [...]

อ่านต่อ

โครงการสัมมนาผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อขับเคลื่อนงานตลาดประชารัฐและนโยบายสำคัญของรัฐบาล ประจำปี พ.ศ.2561

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 นางสาวกาญจนา แก้วเกษ พัฒนาการอำ [...]

อ่านต่อ