ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษบกิจฐานราก และประชารัฐระดับจังหวัดเพื่อเพิ่มศักยภาพคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ คณะกรรมการเครือข่าย OTOP/กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

วันที่ 17 สิงหาคม 2560 สิบเอกพัฒนพงษ์ เที่ยงสันเทียะ นั [...]

อ่านต่อ

กิจกรรมเวทีที่ 2 การตั้งปณิธานเพื่อถวายพ่อหลวง ตามโครงการการน้อมนำหลักปรัชญาเสณษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of life)

วันที่ 15 สิงหาคม 2560 ทีมครูฝึกระดับตำบลเนินสว่าง จัดก [...]

อ่านต่อ

ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดพิจิตร (ศจพ.จ.พิจิตร)

วันที่ 15 สิงหาคม 2560 นางสาวนิตยา เรืองสุข นักวิชาการพ [...]

อ่านต่อ

จัดกิจกรรมเวทีที่ 2 การตั้งปณิธานเพื่อถวายพ่อหลวง ตามโครงการการน้อมนำหลักปรัชญาเสณษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of life)

วันที่ 14 สิงหาคม 2560 ทีมครูฝึกระดับตำบลทุ่งใหญ่ จัดกิ [...]

อ่านต่อ

โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์และการปลูกดอกดาวเรือง เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 12 สิงหาคม 2560 สิบเอกพัฒนพงษ์ เที่ยงสันเทียะ พร [...]

อ่านต่อ

กิจกรรมการตั้งปณิธานเพื่อถวายพ่อหลวง ตามโครงการการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of life)

วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ทีมครูฝึกระดับตำบลวังจิก จัดกิจก [...]

อ่านต่อ

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน โครงการส่งเสริมหมู่บ้านอัตลักษณ์ OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ประจำปี 2560 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2

ระหว่างวันที่ 11-14 สิงหาคม 2560 นางสาวนิตยา เรืองสุข น [...]

อ่านต่อ

กิจกรรมเวทีที่ 2 การตั้งปณิธานเพื่อถวายพ่อหลวง ตามโครงการการน้อมนำหลักปรัชญาเสณษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of life)

วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ทีมครูฝึกระดับตำบลเนินสว่าง จัดก [...]

อ่านต่อ