กิจกรรมเวทีที่ 2 การตั้งปณิธานเพื่อถวายพ่อหลวง ตามโครงการการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of life)

วันที่ 23 สิงหาคม 2560 ทีมครูฝึกระดับตำบลวังจิก จัดกิจก [...]

อ่านต่อ

ประชุมชี้แจงแนวทางโครงการเพิ่มศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน เพื่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ

วันที่ 23 สิงหาคม 2560 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ร่วมกับค [...]

อ่านต่อ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนและการประเมินผลทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันที่ 22 สิงหาคม 2560 นางชนกวนันท์ กล่อมจิตต์ นักวิชาก [...]

อ่านต่อ

กิจกรรมเวทีที่ 2 การตั้งปณิธานเพื่อถวายพ่อหลวง ตามโครงการการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of life)

วันที่ 17 สิงหาคม 2560 ทีมครูฝึกระดับตำบลเนินสว่าง จัดก [...]

อ่านต่อ