การพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด ตามโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนชนดีเด่น ประจำปี 2560

วันที่ 16 มิถุนายน 2560 สิบเอกพัฒนพงษ์ เที่ยงสันเทียะ น [...]

อ่านต่อ

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร “เข้าวัดสวดมนต์ ทำสมาธิ เพื่อชีวิตเป็นสุข”

วันที่ 14 มิถุนายน 2560 สิบเอกพัฒนพงษ์ เที่ยงสันเทียะ น [...]

อ่านต่อ

ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ประโชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดนำร่อง 4 ภาค

วันที่ 13 มิถุนายน 2560 นางสาวนิตยา เรืองสุข นักวิชาการ [...]

อ่านต่อ

ติดตามสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน เพื่อคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับจังหวัด

วันที่ 8 มิถุนายน 2560 สิบเอกพัฒนพงษ์ เที่ยงสันเทียะ นั [...]

อ่านต่อ