โครงสร้างบุคคลากร

นางเสาวลักษณ์ เบ็ญเจิด

นางเสาวลักษณ์ เบ็ญเจิด

พัฒนาการอำเภอโพนทอง

โทร.0818224526

นายชาญธีระวิทย์ ตาลทองพลเยี่ยม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลแวง,ตำบลสระนกแก้ว

นายณัฐวุฒิ จุฑาศรี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอตำบลหนองใหญ่,ตำบลคำนาดี

ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุจิตรา ทิปะณี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนานการ
รับผิดชอบตำบลโพธิ์ศรีสว่าง,ตำบลโคกสูง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

เพียรพีรดา แก้วใส

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลสว่าง,ตำบลโนนชัยศรี

นางสาวบุญนำ พุทไธสงค์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลโพธิ์ทอง,ตำบลวังสามัคคี

(Visited 508 times, 2 visits today)