พช.โพนทอง : มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติและยกย่องความดีผู้นำ กลุ่ม/องค์กร และชุมชน

พช.โพนทอง : มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติและยกย่องความดีผู้นำ กลุ่ม/องค์กร และชุมชน ประเภท กลุ่ม/องค์กรขุมชนแกนนำหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านระดับดี ระดับจังหวัด ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านร่องเตย หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

(Visited 41 times, 1 visits today)