นางเสาวลักษณ์ เบ็ญเจิด

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอโพนทอง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ด

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย phonthong วันที่ 08 ธ.ค. 2565

พช.โพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด : ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2565 กิจกรรม “วันดินโลก” (World Soil Day) ปี 2565 ตำบลสว่าง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย phonthong วันที่ 29 พ.ย. 2565

💠 พช.โพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด: ดำเนินกิจกรรม Kick off ระดับอำเภอ การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว รอบ 2 ต่อเนื่อง รณรงค์ปลูกพืชผักสมุนไพร ต้านภัย COVID-19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย phonthong วันที่ 29 พ.ย. 2565

ส่งมอบบ้านที่ได้งบซ่อมแซมบ้านแก่ครัวเรือนยากจน ตามโครงการ ”รวมน้ำใจ ช่วยไทโพนทอง” ปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(ศจพ.อ.) อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย phonthong วันที่ 08 ธ.ค. 2565

พช.โพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด : ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2565 กิจกรรม “วันดินโลก” (World Soil Day) ปี 2565 ตำบลสว่าง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

[...]