วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ – นายสานิตย์ พิจารณ์ พัฒนาการอำเภอโพนสวรรค์ ร่วมมอบโคแก่ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ CCF

(Visited 44 times, 1 visits today)