วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ – ร่วมกับปกครองอำเภอโพนสวรรค์ จัดแสดงบูธหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการคัดเลือกผู้ใหญ่บ้านดีเด่นระดับจังหวัด

(Visited 29 times, 1 visits today)