แจ้งแนวทางการปฏิบัติของชาวมุสลิมในโอกาสต่างๆ เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม

ดาวน์โหลด

ฐานข้อมูลกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2547 – 2562

ดาวน์โหลด

แบบติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม กิจกรรมกองทุนชุมชนหนุนเสริมอาชีพผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ

ดาวน์โหลด

ครัวเรือนสัมมาชีพตัวอย่าง ปี 2562 อ.โพนสวรรค์

ดาวน์โหลด

รายงานผลการประเมิน GVH หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2562

ดาวน์โหลด

รายงานคุณภาพชีวิตจังหวัดนครพนม ปี พ.ศ. 2562

ดาวน์โหลด