นางสาวรจนา ทัพศรี

พัฒนาการอำเภอโพนสวรรค์

นายขจร คงอ่อน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลนาหัวบ่อ และตำบลบ้านค้อ

นางสาวสุจินดา แก้วอำไพ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลโพนสวรรค์ ตำบลโพนจาน

นางวาสนา จันเกตุ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลนาขมิ้น ตำบลนาใน และตำบลโพนบก

นางสาวณัฐกานต์ นันไตย์

เจ้าหน้าที่ สทบ. อำเภอโพนสวรรค์

(Visited 543 times, 1 visits today)