โครงสร้างบุคคลากร

นางสาวรจนา ทัพศรี

พัฒนาการอำเภอโพนสวรรค์
โทร 0818205675

นายบัญชา มาตนาคุณ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลนาขมิ้น และตำบลโพนบก ตำบลนาใน
โทร

นางพิกุลสวัสดิ์ จันสุภา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลโพนสวรรค์ และตำบลโพนจาน
โทร 0807612726

นายกิตติพัฒน์ เสาว์ดี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลนาหัวบ่อ ตำบลบ้านค้อ
โทร 0989233566

นางสาวณัฐกานต์ นันไตย์

เจ้าหน้าที่ สทบ. อำเภอโพนสวรรค์
โทร 0800063137

(Visited 810 times, 1 visits today)