ประวัติความเป็นมา

  • ความเป็นมาของอำเภอโพนสวรรค์

                เมื่อประมาณ 100 ปีที่ผ่านมา มีชนกลุ่มหนึ่งซึ่งเรียกตนเองว่า “ชาวญ้อ” ประมาณ 5-6 ครอบครัว ได้อพยพจากอำเภอท่าอุเทน  จังหวัดนครพนม  ได้ตั้งถิ่นฐานทำมาหากินอยู่บริเวณลำน้ำอีเพิ่ม ต่อมาชุมชนแห่งนี้ได้ขยายใหญ่ขึ้นเป็นหมู่บ้านเรียกว่า “บ้านอีเพิ่ม” ลักษณะของบริเวณหมู่บ้านจะเป็นป่าไม้ดงดิบทำให้ราษฎรในหมู่บ้านเกิดเป็นไข้ป่าล้มตายเป็นจำนวนมากจึงได้อพยพมาทางตอนใต้ของบ้านอีเพิ่มโดยห่างจากที่เดิมประมาณ 7-8 กิโลเมตร และได้ตั้งเป็นหมู่บ้านใหม่เรียกว่า “บ้านสร้างท่าแคน” ประมาณ พ.ศ. 2438 การทำมาหากินเริ่มลำบากขึ้นจึงได้อพยพอีกครั้งหนึ่ง โดยได้ไปตั้งหลักแหล่งอยู่บริเวณริมห้วยลึกและตั้งชื่อหมู่บ้านใหม่ว่า “บ้านห้วยลึก” ซึ่งมีประมาณ  20  ครอบครัวต่อมาขยายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆที่วัดห้วยลึกมีต้นกล้วยตาปลี 7 ลูก ชาวบ้านกลัวจะมีภัย  จึงทำบุญตักบาตรเพื่อล้างภัยและเพื่อเป็นศิริมงคล จึงเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านใหม่ว่า “บ้านโพนสวรรค์” มีหัวหน้าการปกครองมีศักดิ์เป็นกำนันคนแรก คือ “หลวงพิมูล” ตั้งเป็นหมู่บ้านได้ประมาณ 30 ปี 

                   ประมาณปี พ.ศ. 2460 ได้รับการจัดตั้งเป็นตำบลโพนสวรรค์  ซึ่งเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอ          ท่าอุเทน เนื่องจากบริเวณที่ตั้งของหมู่บ้านมีความอุดมสมบูรณ์ ต่อมาได้มีราษฎรอพยพมาจากที่ต่างๆเพิ่มมากขึ้น อาทิเช่น กลุ่มไทโส้ จากอำเภอกุสุมาลย์  จังหวัดสกลนคร  มาตั้งถิ่นฐานบริเวณพื้นที่ตำบลโพนจาน ตำบลนาขมิ้น  ตำบลบ้านค้อ และต่อมาก็ได้รับการยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอโพนสวรรค์ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  ลงวันที่  3 มกราคม 2529  และเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  7  มกราคม 2529 และได้รับการยกฐานะให้เป็นอำเภอโพนสวรรค์ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2535

 

  • คำขวัญอำเภอโพนสวรรค์

        “แหล่งข้าวพันธุ์ดี คนมีน้ำใจ เรือไฟตระการตา นำหน้าประชาธิปไตย รวมใจไทโพนสวรรค์”

 

  • ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขต

                   อำเภอโพนสวรรค์  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดนครพนม  พิกัด VE  438298  ห่างจากจังหวัดนครพนมประมาณ  45  กิโลเมตร  มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  2028 สายท่าอุเทน – กุสุมาลย์ผ่านพื้นที่มีประมาณ  718.835 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  449,271.88  ไร่ มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ             ติดต่อกับ  อำเภอท่าอุเทน และอำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม

 ทิศใต้                 ติดต่อกับ  อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม และอำเภอกุสุมาลย์  จังหวัดสกลนคร

 ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ  อำเภอเมืองนครพนม และอำเภอท่าอุเทน  จังหวัดนครพนม

 ทิศตะวันตก        ติดต่อกับ  อำเภอศรีสงคราม อำเภอนาหว้า  จังหวัดนครพนม และอำเภอกุสุมาลย์  จังหวัดสกลนคร

  • สภาพภูมิประเทศ

                   อำเภอโพนสวรรค์  มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเนินสูงและที่ดอนมีป่าโปร่งสลับกับพื้นที่ราบที่ใช้   ทำนา  มีลำห้วยหลายสายไหลผ่าน โดยมีลำห้วยทวยเป็นลำน้ำหลัก  ประกอบกับลำน้ำหลายได้แก่ ห้วยเซกา          ห้วยยาง  ห้วยปลิง  ห้วยเหลือง เป็นต้น ความสูงของพื้นที่โดยเฉลี่ยสูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 140 เมตร  โดยแบ่งตามลักษณะพื้นที่ ดังนี้

  • สภาพอากาศ

                   สภาพดินฟ้าอากาศของอำเภอโพนสวรรค์แบ่งออกเป็น 3  ฤดู

                        ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ – กลางเดือนพฤษภาคมของทุกปี  อุณหภูมิเฉลี่ย 25 – 35     องศาเซลเซียส

                        ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม – กลางเดือนตุลาคม  ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 2,000  มิลลิเมตร / ปี 

                          ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม – กลางเดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ย 10 – 12 องศาเซลเซียส

(Visited 3,133 times, 1 visits today)