พช.โพนสวรรค์ – มอบวัสดุโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2565 จำนวน 2 แปลง

วันที่ 22 กันยายน 2565

นางสาวรจนา ทัพศรี พัฒนาการอำเภอโพนสวรรค์ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ มอบวัสดุโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2565 จำนวน 2 แปลง ได้แก่นางนิ่มนวน โยลัย บ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 1 ตำบลนาหัวบ่อ และนางปุฯยาพร ปัญหาไชย บ้านโคกนาดี หมู่ที่ 6 ตำบลนาขมิ้น โดยได้มอบป้ายโครงการให้แกครัวเรือนเป้าหมายทั้ง 2 ครัวเรือน

 

~~~~~~🌟~~~~~~
(Visited 12 times, 1 visits today)