อำเภอโพนสวรรค์ – อัญเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินและแลกเงินขวัญถุงพระราชทาน สมทบทุนกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านท่าศาลา หมู่ที่ 10 ตำบลนาขมิ้น

 

วันที่ 23 กันยายน 2565

นายนิพพิชฌน์ อติอนวรรตน์ นายอำเภอโพนสวรรค์ มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีศิริพงศ์ ไชยพันธุ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิ้น เป็นประธานในพิธีพิธีอัญเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินและพิธีแลกเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน สมทบทุนกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านท่าศาลา หมู่ที่ 10 ตำบลนาขมิ้น เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีกิจกรรม ดังนี้

1.พิธีอัญเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน เข้าสู่หมู่บ้าน
2.พิธีถวายสัตย์ปฏิญานตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
3.พิธีแลกเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน
4.พิธีทอดผ้าป่าเงินกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านท่าศาลา มียอดเงินศรัทธาสมทบกองทุนฯ จำนวน 3,750 บาท

เพื่อให้หมู่บ้านและชุมชนได้นำเงินไปใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้งปัญหาอื่น ๆ จนสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนบนวิถีแห่งความพอเพียง ทั้งด้านการสมทบทุนช่วยเหลือการบำบัดรักษาของผู้เสพยาเสพติด การส่งเสริมอาชีพ การสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มเสี่ยงยาเสพติดและกิจกรรมของเยาวชนเพื่อให้เยาวชน ห่างไกลจากยาเสพติด ทั้งนี้ ประธานในพิธี ได้มอบโอวาทและแนวทางการดำเนินงานในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ณ บ้านท่าศาลา หมู่ที่ 10 ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

~~~~~~🌟~~~~~~

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#ChangeForGood

(Visited 12 times, 1 visits today)