อำเภอโพนสวรรค์ – อัญเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินและแลกเงินขวัญถุงพระราชทาน สมทบทุนกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านหนองดู่ หมู่ที่ 4 ตำบลนาใน

 

วันที่ 23 กันยายน 2565

นายนิพพิชฌน์ อติอนวรรตน์ นายอำเภอโพนสวรรค์ มอบหมายให้ นางสาวรจนา ทัพศรี พัฒนาการอำเภอโพนสวรรค์ เป็นประธานในพิธีพิธีอัญเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน และพิธีแลกเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน สมทบทุนกองทุนฯ บ้านหนองดู่ หมู่ที่ 4 ตำบลนาในเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีกิจกรรม ดังนี้

1.พิธีอัญเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน เข้าสู่หมู่บ้าน
2.พิธีถวายสัตย์ปฏิญานตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
3.พิธีแลกเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน
4.พิธีทอดผ้าป่าเงินกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านหนองดู่ มียอดเงินศรัทธาสมทบกองทุนฯ จำนวน 4,799 บาท

เพื่อให้หมู่บ้านและชุมชนได้นำเงินไปใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้งปัญหาอื่น ๆ จนสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนบนวิถีแห่งความพอเพียง ทั้งด้านการสมทบทุนช่วยเหลือการบำบัดรักษาของผู้เสพยาเสพติด การส่งเสริมอาชีพ การสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มเสี่ยงยาเสพติดและกิจกรรมของเยาวชนเพื่อให้เยาวชน ห่างไกลจากยาเสพติด ทั้งนี้ นางสาวรจนา ทัพศรี พัฒนาการอำเภอโพนสวรรค์ ประธานในพิธี ได้มอบโอวาทและแนวทางการดำเนินงานในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่

โดยมีนายทรงเกียรติ กวนศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาใน คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนหนองดู่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลนาในทุกหมู่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ บ้านหนองดู่ หมู่ที่ 4 ตำบลนาใน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

~~~~~~🌟~~~~~~

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO

(Visited 23 times, 1 visits today)