พช.โพนสวรรค์ -ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565

วันที่ 24 มิถุนายน 2565

นางสาวรจนา ทัพศรี พัฒนาการอำเภอโพนสวรรค์ นำทีมเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอโพนสวรรค์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก อำเภอโพนสวรรคื ประจำปี 2565 เริ่มจากการเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด การประกาศเจตนารมณ์ และการท่องคำปฏิตานตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ จนถึงสนามหน้าที่ว่าการอำเภอ โดยการจัดกิจกรรมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงโทษของยาเสพติด และการแก้ปัญหา ดังนี้

  1. เพื่อให้ประชาชน ชุมชน เยาวชน และหน่วยงานภาคี รับรู้และเห็นถึงความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติด ในการที่จะร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด
  2. เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคีของคนในชาติ ที่ร่วมเป็น “พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด”
  3. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายในทุกภาคส่วนของสังคมเกิดความตระหนักถึงภัยจากยาเสพติดและเข้าร่วมในการ แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อการเอาชนะยาเสพติดให้ได้ผลอย่างยั่งยืน
  4. เพื่อให้วันที่ 26 มิถุนายน เป็นวันที่แสดงถึงสัญลักษณ์ของการผนึกกำลังของคนในชาติ เพื่อร่วมแก้ไข ปัญหายาเสพติดให้หมด

ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

~~~~~~🌟~~~~~~

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#CDD

#กรมการพัฒนาชุมชน

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#ChangeForGood

(Visited 8 times, 1 visits today)