พช.โพนสวรรค์ – สนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยนครพนม ในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG U2T BCG “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG”

 

วันที่ 23 มิถุนายน 2565
นางสาวรจนา ทัพศรี พัฒนาการอำเภอโพนสวรรค์ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยนครพนม ในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG U2T BCG “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG”
โดยได้ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของโครงการฯในระยะที่ 2 และรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการในพื้อนที่ตำบลโพนสวรรค์ ซึ่งโครงการ U2T BCG มีวัตถุประสงค์ในการจัดสรรบุคลากรที่มีศักยภาพทั้งที่ยังอยู่ในระหว่างการหางาน หรือกำลังทำงานอยู่ในปัจจุบัน เพื่อช่วยเหลือชุมชนต่างๆ ให้มีการเติบโตและรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างยั่งยืน โดยผู้เข้าร่วมในโครงการนี้จะต้องเข้าไปทำงานกับชุมชน “เป็นระยะเวลา 3 เดือน” ผ่านการใช้หลักการ BCG เพื่อเพิ่มรายได้ของแต่ละตำบลทั้งสิ้นร้อยละ 10 นับจากวันเริ่มโครงการจนวันสิ้นสุดโครงการ
โดยจะเปิดรับบัณฑิตจบใหม่และประชาชนในพื้นที่ 7,435 ตำบล 77 จังหวัด กว่า 68,350 คน ที่ต้องการร่วมงานเป็นทีมเดียวกับ อว. ซึ่งจะทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยรัฐ 70 กว่าแห่ง มหาวิทยาลัยเอกชน 20 แห่ง ตลอดจนภาคประชาสังคม หน่วยงานในพื้นที่ และภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการขับเคลื่อนโครงการ U2T for BCG เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก
ณ บ้านโพธิ์ศรี หมู่ที่ 12 ตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
~~~~~~🌟~~~~~~
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#ChangeForGood

(Visited 29 times, 1 visits today)