🎉 พช.โพนสวรรค์ >>> ติดตาม สนับสนุน กลุ่มสัมมาชีพ ถักเปลญวน บ้านขว้างคลี ม.20 ต.บ้านค้อ

🎉 พช.โพนสวรรค์ >>> ติดตาม สนับสนุน กลุ่มสัมมาชีพ ถักเปลญวน บ้านขว้างคลี ม.20 ต.บ้านค้อ

🎉 วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ กลุ่มถักเปลญวน บ้านขว้างคลี ม.20 ต.บ้านค้อ

🎉 นางสาวรจนา ทัพศรี พัฒนาการอำเภอโพนสวรรค์ มอบหมาย นายขจร คงอ่อน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่บ้านขว้างคลี ม.20 ต.บ้านค้อ ติดตาม สนับสนุน กลุ่มถักเปลญวน จากการพัฒนาสัมมาชีพในชุมชนระดับหมู่บ้าน ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีการรวมกลุ่มกันดำเนินการ ณ ที่ทำการ ผญบ. โดยได้ให้คำแนะนำในการจัดตั้งกลุ่ม การสร้างช่องทางการตลาด และให้คำปรึกษาที่กลุ่มสนใจ
🎉 “พช.โพนสวรรค์ ร่วมต้าน Covid-19 ประเทศไทยต้องชนะ”

🎉 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง
และชุมชนพึ่งตนเองได้
ภายในปี 2565
(c)hange (f)or (g)ood

(Visited 11 times, 1 visits today)