🎉 พช.โพนสวรรค์ >>> ลงพื้นที่ ติดตามการดำเนินการปรับพื้นที่ ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่​ประยุกต์สู่ “โคก​ หนอง​ นา​ พช.” ต.บ้านค้อ

🎉 วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ บ้านหนองท่ม ม.9 ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

🎉 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม โดย นางสาวรจนา ทัพศรี พัฒนาการอำเภอโพนสวรรค์ มอบหมาย นายขจร คงอ่อน พัฒนากร และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ลงพื้นที่ตรวจวัดปริมาณงาน แปลงของนางนงเยาว์ สาเคดา ณ แปลงพื้นที่ บ้านหนองท่ม ม.9 ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม โดยดำเนินการในพื้นที่ 3 ไร่ แบบแปลนบ่อมาตรฐาน 2:3 โดยมีช่างจาก อบต.บ้านค้อ และครัวเรือนเป้าหมายร่วมลงพื้นที่ตรวจวัดปริมาณงาน ณ พื้นที่ด้วย
🎉 “พช.โพนสวรรค์ ร่วมต้าน Covid-19 ประเทศไทยต้องชนะ”

🎉 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง
และชุมชนพึ่งตนเองได้
ภายในปี 2565
(c)hange (f)or (g)ood

(Visited 9 times, 1 visits today)