🎉วันที่ 21 เมษายน 2564 ‘พช.โพนสวรรค์’ สนับสนุนกิจกรรมการรับบริจาคโลหิตของอำเภอโพนสวรรค์

🎉‘พช.โพนสวรรค์’ สนับสนุนกิจกรรมการรับบริจาคโลหิตของอำเภอโพนสวรรค์
🎉 วันที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ศาลาประชาคมอำเภอโพนสวรรค์ ที่ว่าการอำเภอฯ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
🎉 นางสาวรจนา ทัพศรี รกท.พัฒนาการอำเภอโพนสวรรค์ พร้อมด้วย ทีมพัฒนากร
🎉 กิจกรรมการรับบริจาคโลหิตในวันนี้ ดำเนินการโดยหน่วยบริการรับบริจาคโลหิต โรงพยาบาลนครพนม ซึ่งทางที่ทำการปกครองอำเภอฯ ได้ให้ทุกหมู่บ้านในอำเภอโพนสวรรค์ ส่งผู้ที่แข็งแรงพร้อมจะบริจาคโลหิตเข้าร่วม บ้านละ 2 คน โดยทุกคนต้องผ่านการตรวจคัดกรองสุขภาพก่อนเข้ารับการบริจาคโลหิตจาก รพสต. ใกล้บ้านก่อนมารวมกิจกรรมวันนี้ทุกคน โดยทีม พช.โพนสวรรค์ ได้สนับสนุนขนม เพื่อให้แก่ผู้มาเข้าร่วมได้รับประทานหลังจากบริจาคโลหิตแล้ว
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565”
(c)hange (f)or (g)ood
(Visited 14 times, 1 visits today)