🎉วันที่ 19 เมษายน 2564 ‘พช.โพนสวรรค์’ ติดตามความก้าวหน้า พื้นที่ทั้ง 3 แปลง ตามโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ ตามทฤษฎี “โคก หนอง นา โมเดล” ต.โพนบก ต.บ้านค้อ และ ต.นาหัวบ่อ

🎉’พช.โพนสวรรค์’ ติดตามความก้าวหน้า พื้นที่ทั้ง 3 แปลง ตามโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ ตามทฤษฎี “โคก หนอง นา โมเดล” ต.โพนบก ต.บ้านค้อ และ ต.นาหัวบ่อ

🎉 วันที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ แปลงพื้นที่เป้าหมาย บ้านแมด ม.3 ต.โพนบก / บ้านสมบูรณ์ ม.3 ต.บ้านค้อ และบ้านนาล้อม ม.2 ต.นาหัวบ่อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม

🎉 นางสาวรจนา ทัพศรี รกท.พัฒนาการอำเภอโพนสวรรค์ มอบหมาย นายขจร คงอ่อน พัฒนากร นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ ลงพื้นที่แปลง ต.โพนบก ต.บ้านค้อ และ ต.นาหัวบ่อ อ.โพนสวรรค์

🎉 วันนี้ ณ พื้นที่ครัวเรือนเป้าหมาย นายมนตรี ธนะเนตร บ้านแมด ม.3 ต.โพนบก ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบงานขุดที่เสร็จแล้ว วัดปริมาณดินพร้อมช่าง อบต.โพนบก / นางสาวภัทรฤทัย พรมนิล บ้านสมบูรณ์ ม.3 ต.บ้านค้อ ติดตามความก้าวหน้าที่ดำเนินการขุดบ่อและคลองไส้ไก่เรียบร้อยแล้ว และนายอุย มณีรัตน์ บ้านนาล้อม ม.2 ต.นาหัวบ่อ เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการขุดแปลงพื้นที่ที่เริ่มดำเนินการขุดบ่อที่ 2 ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล โดยผู้รับจ้างได้ดำเนินการขุดบ่อ และคลองไส้ไก่ ตามที่ได้วางแนวไว้

“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565”

(c)hange (f)or (g)ood

(Visited 7 times, 1 visits today)