🎉วันที่ 18 เมษายน 2564 ‘พช.โพนสวรรค์’ ติดตามความก้าวหน้า แปลงที่ 2และ3 ตามโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ ตามทฤษฎี “โคก หนอง นา โมเดล” ต.บ้านค้อ และ ต.นาหัวบ่อ

🎉’พช.โพนสวรรค์’ ติดตามความก้าวหน้า แปลงที่ 2และ3 ตามโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ ตามทฤษฎี “โคก หนอง นา โมเดล” ต.บ้านค้อ และ ต.นาหัวบ่อ

🎉 วันที่ 18 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ แปลงพื้นที่เป้าหมาย บ้านสมบูรณ์ ม.3 ต.บ้านค้อ และบ้านนาล้อม ม.2 ต.นาหัวบ่อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม

🎉 นางสาวรจนา ทัพศรี รกท.พัฒนาการอำเภอโพนสวรรค์ พร้อมด้วย นางสาวสุจินดา แก้วอำไพ พัฒนากร นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ ลงพื้นที่แปลง ต.บ้านค้อ และ ต.นาหัวบ่อ อ.โพนสวรรค์

🎉 วันนี้ ณ พื้นที่ครัวเรือนเป้าหมาย นางสาวภัทรฤทัย พรมนิล บ้านสมบูรณ์ ม.3 ต.บ้านค้อ และนายอุย มณีรัตน์ บ้านนาล้อม ม.2 ต.นาหัวบ่อ เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการขุดแปลงพื้นที่ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล โดยผู้รับจ้างได้ดำเนินการขุดบ่อ และคลองไส้ไก่ ตามที่ได้วางแนวไว้ โดยจะมีปัญหาในเกี่ยวกับความแข็งของดินเล็กน้อย ทำให้การขุดมีความล่าช้าไปบ้าง

“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565”

(c)hange (f)or (g)ood

(Visited 8 times, 1 visits today)