@นครพนม : รวมใจไทโพนสวรรค์ วันที่ 28 มีนาคม 2564 ‘พช.โพนสวรรค์’ ดำเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง : กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

🎉 ‘พช.โพนสวรรค์’ ดำเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง : กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

🎉 วันที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์เรียนรู้ไร่นพรัตน์ฟาร์ม หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

🎉นางสาวรจนา ทัพศรี รกท. พัฒนาการอำเภอโพนสวรรค์ พร้อมด้วย นายขจร คงอ่อน พัฒนากร ลงพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง” บ้านสมบูรณ์ หมู่ 3 ตำบลบ้านค้อ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองและชุมชนอย่างมีทิศทางที่สอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศักยภาพและบริบทของชุมชน

โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้แทนครัวเรือนพัฒนา รวม 30 ครัวเรือน มีสาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย
(>)การวิเคราะห์ข้อมูลของครัวเรือนเพื่อทำแผนชีวิตของครัวเรือน วิเคราะห์ข้อมูลชุมชนเพื่อทบทวนแผนชุมชนเพื่อเป็นเครื่องมือกำหนดทิศทางการพัฒนาหมู่บ้าน
(>)การประเมินเพื่อตรวจสอบสภาพหมู่บ้านตามเกณฑ์ประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบของกระทรวงมหาดไทย (4 ด้าน 23 ตัวชี้วัด)
(>)ประเมินความ “อยู่เย็น เป็นสุข” หรือความสุขมวลรวมของหมู่บ้านก่อนการพัฒนา (ครั้งที่ 1) ผลที่ได้จากการประเมินนำไปใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาที่ทำให้มีความสุขน้อยหรือพัฒนาให้ดีขึ้น
(>)ส่งเสริมให้หมู่บ้านจัดทำแผนการพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล ครัวเรือน รวมถึงระดับชุมชน ที่สอดคล้องกับอาชีพ สถานการณ์และผลการประเมินหมู่บ้าน
(>)กำหนดกิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

@นครพนม : รวมใจไทโพนสวรรค์

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

>> Change for Good<<

🙂“พช.โพนสวรรค์ ร่วมต้าน Covid-19 ประเทศไทยต้องชนะ”

(Visited 7 times, 1 visits today)