@นครพนม : รวมใจไทโพนสวรรค์ วันที่ 25 มีนาคม 2564 ‘พช.โพนสวรรค์’ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่นตำบลนาใน

🎉 ‘พช.โพนสวรรค์’ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่นตำบลนาใน

🎉 วันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ อบต.นาใน

🎉 นางสาวรจนา ทัพศรี รกท.พัฒนาการอำเภอโพนสวรรค์ มอบหมาย นางวาสนา จันเกตุ พัฒนากร เข้าร่วมประชุมแผนบริหารท้องถิ่น

🎉 เข้าร่วมพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาใน ปี พ.ศ. 2566 – 2570 เพื่อพิจารณาโครงการฯ ที่เหมาะสมในการนำเข้าสู่แผนการพัฒนาของตำบลนาใน โดยมีส่วนราขการระดับอำเภอหลายหน่วยงานเข้าร่วมพิจารณาแผนพัฒนานี้

🌸 นครพนม : รวมใจไทโพนสวรรค์ 🌸

✨เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565✨

((c))hange ((f))or ((g))ood

(Visited 10 times, 1 visits today)