@นครพนม : รวมใจไทโพนสวรรค์ วันที่ 25 มีนาคม 2564 ‘พช.โพนสวรรค์’ ดำเนินการโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสัมมนาเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

🎉 ‘พช.โพนสวรรค์’ ดำเนินการโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสัมมนาเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

🎉 วันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

🎉 นางสาวรจนา ทัพศรี รกท. พัฒนาการอำเภอโพนสวรรค์ พร้อมด้วย นายขจร คงอ่อน พัฒนากร ลงพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “กิจกรรมสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง” บ้านนาล้อม หมู่ 2 ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

🎉 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักในการปรับการใช้ชีวิตและการพัฒนาหมู่บ้านที่สมดุล สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้แทนครัวเรือนพัฒนา รวม 30 ครัวเรือน โดยมีสาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย
(>)1.การสร้างความเข้าใจ และสร้างการตระหนักถึงความสำคัญของการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ ศาสตร์พระราชา ทฤษฎีบันได 9 ขั้นสู่ความพอเพียง การวางแผนจัดการพื้นที่ในครอบครัว แนวทางการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติในระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน แนวทางการประเมินความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน
(>) 2.การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของผู้แทนครอบครัวพัฒนา 30 ครัวเรือนเชื่อมโยงกับพื้นที่ครัวเรือนเป้าหมายพัฒนาพื้นที่เป็นแหล่งเรียนรู้ “โคก หนอง นา โมเดล”
(>) 3.การพัฒนาตามแนวทาง 4 ด้าน 23 ตัวชี้วัด และการประเมินความสุข “อยู่เย็น เป็นสุข” หรือความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน (Gross Village Happiness : GVH)

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

>> Change for Good<<

🙂“พช.โพนสวรรค์ ร่วมต้าน Covid-19 ประเทศไทยต้องชนะ”

(Visited 5 times, 1 visits today)