ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2565”

ดาวน์โหลด

ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ดาวน์โหลด

กรมการพัฒนาชุมชน ขอเชิญบุคคลที่มีอายุ 15 – 30 ปี ส่งผลงานออกแบบชุดผ้าไทยเข้าประกวด ใน Concept “ผ้าไทย ใส่ได้ทุกวัน ไม่มีเบื่อ”

ดาวน์โหลด

หนังสือราชการ

โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

ดาวน์โหลด

การแต่งตั้งที่ปรึกษาพัฒนาการจังหวัดนครพนม

ดาวน์โหลด

แนวทางการปฏิบัติรองรับการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. ๒๕๖๒

ดาวน์โหลด

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มยืมเงิน-โครงการ-กข.คจ. อ.โพนสวรรค์

ดาวน์โหลด