สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนสวรรค์

จังหวัดนครพนม

นางสาวรจนา ทัพศรี

พัฒนาการอำเภอโพนสวรรค์

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน