โครงสร้างบุคคลากร

นายอิทธิพล กาแก้ว

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลสามขาและท่าหาดยาว

นายจีระศักดิ์ ไสยสุข

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลยางคำและศรีสว่าง

นายประกาศิต ถาวร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลโพนทราย

นางสาววังเสน่ห์ พันธ์สำโรง

เจ้าหน้าที่ กทบ.ประจำอำเภอโพนทราย

(Visited 341 times, 1 visits today)