ประวัติความเป็นมา

ข้อมูลทั่วไปอำเภอโพนทราย

ข้อมูลประวัติความเป็นมาของอำเภอโพนทราย

ประวัติอำเภอโพนทรายโดยสังเขป  อำเภอโพนทราย เดิมเป็นหมู่บ้านขึ้นกับตำบลสามขา อำเภอสุวรรณภูมิ (สมัยนั้นเรียกว่าเมืองศรีภูมิ) จังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลสามขา มีอาณาเขตกว้างขวางอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ห่างไกลจากตัวอำเภอสุวรรณภูมิ การคมนาคมไม่สะดวก เป็นพื้นที่ทุ่งโล่งในเขตทุ่งกุลาร้องให้ ฤดูฝนน้ำหลาก  ฤดูแล้งดินเป็นทราย ผู้ร้ายชุกชุม กระทรวงมหาดไทยจึงได้มีประกาศเรื่อง ตั้งและกำหนดเขตตำบลโดยแยกหมู่บ้านของตำบลสามขาด้านทิศตะวันออก ซึ่งประกอบด้วยบ้านโพนทราย บ้านกู่ บ้านหนองสรวง บ้านหนองซำ บ้านหนองบัว บ้านยางคำ บ้านเหล่าข้าว บ้านดอนหม่วย บ้านหนองยาง ตั้งและกำหนดเป็นตำบลโพนทราย

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2519 กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศยกฐานะให้ตำบลสามขา ตำบลโพนทราย เป็นกิ่งอำเภอโพนทราย โดยใช้บ้านคุณครูสิงห์ หะโท เป็นที่ทำการชั่วคราว พร้อมกับประกาสศเรื่องตั้งและกำหนดเขตตำบลโดยแยกหมู่บ้านในตำบลโพนทราย ตำบลสามขา เป็นตำบลยางคำ ตำบลศรีสว่าง ตำบลท่าหาดยาว ทำให้กิ่งอำเภอโพนทราย มีเขตการปกครอง 5 ตำบล 54 หมู่บ้าน

วันที่ 15 พฤษภาคม 2532 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรตั้งอำเภอเพิ่มขึ้นในม้องที่บ้างจังหวัดเพื่อประโยชนืแก่การปกครองและความสะดวกของประชาชน จึงได้ตราพระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอ พ.ศ.2532 ให้กิ่งอำเภอโพนทราย อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นอำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด ให้ไว้ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2532 เป็นปีที่ 44 ในรัชกาลปัจจุบัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 106 ตอนที่ 83 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2532 หน้า 249-251

อำเภอโพนทราย  แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น  ๕  ตำบล  57  หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น

ท้องที่อำเภอโพนทรายประกอบด้วย  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  5  แห่ง  ได้แก่

เทศบาลตำบลโพนทราย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโพนทราย ยกเว้นบ้านหนองสรวง บ้านหนองซำ และบ้านดอนหม่วย ซึ่งไปขึ้นกับองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ

เทศบาลตำบลสามขา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสามขาทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าหาดยาวทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเมืองทองทั้งตำบลและบ้านหนองสรวง บ้านหนองซำและบ้านดอนหม่วย ตำบลโพนทราย

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลศรีสว่างทั้งตำบล

จำนวนครัวเรือนและประชากร ตาม จปฐ ปี 2564

ที่ ตำบล จำนวนครัวเรือน ประชากร รวม หมายเหตุ
ชาย (คน) หญิง(คน)
1 โพนทราย 1,402 1,817 1,903 3,720  
2 ศรีสว่าง 1,322 2,107 2,282 4,389  
3 สามขา 800 1,300 1,286 3,311  
4 ท่าหาดยาว 876 1,270 1,352 2,622  
5 ยางคำ 864 1,414 1,520 2,934  
  รวม 5,264 7,908 8,343 16,976  

ภูมิอากาศ

ลักษณะทางภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม  มี  ๓  ฤดู  คือ

ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม  อุณหภูมิเฉลี่ย  ๓๘  องศาเซลเซียส

ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม อุณหภูมิเฉลี่ย ๒๗  องศาเซลเซียส

ฤดูหนาว   เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ย ๒๐ องศาเซลเซียส

ที่ตั้งและอาณาเขต

อำเภอโพนทราย  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดกับเขตการปกครอง  ดังนี้

ทิศเหนือ  ติดต่อกับอำเภอหนองฮี

ทิศใต้  ติดต่อกับอำเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

ทิศตะวันตก  ติดต่อกับอำเภอสุวรรณภูมิ

ทิศตะวันออกติดกับอำเภอหนองฮี

(Visited 330 times, 1 visits today)