นางสกุลทอง ดอนกลาง

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภออำเภอโพนทราย

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนทรายจังหวัดร้อยเอ็ด