โครงสร้างบุคคลากร

นายอัครเดช ช่างเหล็ก

พัฒนาการอำเภอโพนพิสัย

นายสมบูรณ์ ภูจอมดาว

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายโรม พลภูมี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวกมลเนตร อังกาบ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายสุวิจักข์ แก้วดวง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายอิทธิศักดิ์ ประกอบศรี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวสุภัสสร บ้างตำรวจ

อาสาพัฒนา

(Visited 858 times, 1 visits today)