พช.โพนพิสัย ร่วมการประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามแผนอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง

🌅หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค🌅

🏞🏞เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น.

🌍นายอภิชาต ชุมนุมมณี ผอ.สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 3 เป็นประธานในการประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามแผนอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย ณ ห้องประชุมสถานีสูบน้ำแดนเมือง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
🌍ในการนี้นายไพโรจน์ โสภาพร พัฒนาการจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นายอัครเดช ช่างเหล็ก พัฒนาการอำเภอโพนพิสัย พร้อมด้วยนายธีรฉัตร เทียมทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนำนาญการ ร่วมประชุมและนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง ตามแผนการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง ปี 2565

🗺🗺อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย🗺🗺

(Visited 16 times, 1 visits today)