กิจกรรมสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน อาชีพจักสานไม้ไผ่ ณ บ้านแป้นใหม่

🌅หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค🌅

🏞🏞เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น.

🌍นายอัครเดช ช่างเหล็ก พัฒนาการอำเภอโพนพิสัย มอบหมายให้นายธีรฉัตร เทียมทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนำนาญการ ดำเนินโครงการสร้างเสริมความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน อาชีพจักสานไม้ไผ่ ณ บ้านแป้นใหม่ หมู่ที่ 17 ตำบลนาหนัง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
🌍โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ โดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการประกอบอาชีพ พัฒนาสู่ความมั่งคง สร้างความมั่งคั่ง อย่างยั่งยืน

🗺🗺อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย🗺🗺

(Visited 16 times, 1 visits today)