โครงการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอโพนพิสัย ที่ตกเกณฑ์ TPMAP มิติรายได้

🌅หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค🌅

🏞🏞วันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น.

🌍 นายถาวร สังขะมาน นายอำเภอโพนพิสัย มอบหมายให้นายอัครเดช ช่างเหล็ก พัฒนาการอำเภอโพนพิสัย เป็นประธานโครงการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอโพนพิสัย ที่ตกเกณฑ์ TPMAP มิติรายได้ ณ ศาลาวัดภิรมยาราม ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย โดยนางลำดวน ศรีตะบุตร ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอโพนพิสัย ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการฯ โดยมีจำนวนครัวเรือนเป้าหมายทั้งหมด 40 ครัวเรือน
🌍ในการนี้ นายอัครเดช ช่างเหล็ก พัฒนาการอำเภอโพนพิสัย ได้ให้ความรู้ด้านการประกอบอาชีพให้มีคุณภาพสร้างรายได้เพิ่มขึ้น และการพัฒนาทักษะอาชีพยกระดับคุณภาพชีวิตสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ TPMAP มิติด้านรายได้ นายธีรฉัตร เทียมทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ได้ให้ความรู้เรื่องการส่งเสริมช่องทางการตลาดในการสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนเป้าหมาย

🗺🗺อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย🗺🗺

(Visited 24 times, 1 visits today)