การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับอำเภอ (ศจพ.อ.) ครั้งที่ 6/2565

🌅หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค🌅

🏞🏞วันที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น.

🌍 นายถาวร สังขะมาน นายอำเภอโพนพิสัย มอบหมายให้นายนิโรจน์ ศรีสมบัติ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับอำเภอ (ศจพ.อ.) ณ ห้องประชุมพญานาคราช ที่ว่าการอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย เพื่อติดตามการดำเนินงานการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนยากจนที่ตกเกณฑ์ในระบบ TPMAP
🌍ในการนี้ นายอัครเดช ช่างเหล็ก พัฒนาการอำเภอโพนพิสัย ในฐานะเลขานุการ ได้ชี้แจงทบทวนแนวทางการดำเนินงานขจัดความยากจนฯ และหน่วยงานหลักทั้ง 5 มิติ ได้รายงานสรุปผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมที่ได้ให้ความช่วยเหลือพัฒนาครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP

🗺🗺อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย🗺🗺

(Visited 18 times, 1 visits today)