โครงการนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลทุ่งหลวงและตำบลเซิม

🌅หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค🌅

🏞🏞เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น.

🌍นายอัครเดช ช่างเหล็ก พัฒนาการอำเภอโพนพิสัย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนดำเนินการจัดโครงการนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยนายสมบูรณ์ ภูจอมดาว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รับรองข้อมูล จปฐ. ตำบลทุ่งหลวง และนายสุวิจักขณ์ แก้วดวง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ รับรองข้อมูล จปฐ. ตำบลเซิม โดยได้นำเสนอผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. พร้อมทั้งตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล ตลอดถึงการใช้ประโยชน์ของข้อมูลเชื่อมโยงไปถึงการแก้ไขปัญหาความยากจนทุกช่วงวัย และการจัดทำแผนชุมชน และแผนของท้องถิ่น ดำเนินการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง และศาลาประชาคมบ้านเซิม หมู่ 1 ตำบลเซิม

🗺🗺อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย🗺🗺

(Visited 24 times, 1 visits today)