พช.โพนพิสัย ร่วมโครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ ประจำเดือนสิงหาคม พุทธศักราช 2565 และการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ และการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้งที่ 8/2565

🌅หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค🌅

🏞🏞วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.

🌍นายถาวร สังขะมาน นายอำเภอโพนพิสัย มอบหมายนายนิโรจน์ ศรีสมบัติ ปลัดอาวุโส เป็นประธานในโครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ ประจำเดือนสิงหาคม พุทธศักราช 2565 และเป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ และการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้งที่ 8/2565 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
🌍ในการนี้ นายอัครเดช ช่างเหล็ก พัฒนาการอำเภอโพนพิสัย มอบหมายให้นายสุวิจักขณ์ แก้วดวง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวและแจ้งข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาชุมชน ให้ที่ประชุมรับทราบ

🗺🗺อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย🗺🗺

(Visited 24 times, 1 visits today)