คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาสตรีอำเภอโพนพิสัย ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกลุ่มสตรีอำเภอโพนพิสัย

🌅หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค🌅 🏞🏞เมื่ [...]

อ่านต่อ

พช.โพนพิสัย ขับเคลื่อนการขจัดความยากจนฯ ประชุมทีมปฏิบัติการตำบลนาหนัง บูรณการแผนครัวเรือนและติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานของทีมปฏิบัติการฯ

🌅หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค🌅 🏞🏞เมื่ [...]

อ่านต่อ

ผวจ.หนองคาย เป็นประธานการประชุมติดตามผลการขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับพื้นที่อำเภอโพนพิสัย

🌅หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค🌅 🏞🏞เมื่ [...]

อ่านต่อ

ผวจ.หนองคาย ลงพื้นที่ โครงการบริการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการฯ พร้อมมอบทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนเซิมพิทยาคม

🌅หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค🌅 🏞🏞เมื่ [...]

อ่านต่อ

โครงการนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลทุ่งหลวงและตำบลเซิม

🌅หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค🌅 🏞🏞เมื่ [...]

อ่านต่อ

พช.โพนพิสัย ร่วมโครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ ประจำเดือนสิงหาคม พุทธศักราช 2565 และการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ และการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้งที่ 8/2565

🌅หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค🌅 🏞🏞วันท [...]

อ่านต่อ