พช.โพนพิสัย ร่วมประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้านสัญจรตำบลนาหนังและกิจกรรมจิตอาสา พร้อมทั้งเยี่ยมครัวเรือน TPMAP โครงการคนหนองคายขจัดความยากจนพัฒนาคนทุกช่วงวัย ครัวเรือน TPMAP

🌅หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค🌅 🏞🏞วันท [...]

อ่านต่อ

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพตามหลักปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแผนการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง กิจกรรมให้ความรู้ด้านอาชีพ ม.3 ต.นาหนัง และม.17 ต.ชุมช้าง

🌅หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค🌅 🏞🏞วันท [...]

อ่านต่อ

การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับอำเภอ (ศจพ.อ.)

🌅หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค🌅 🏞🏞วันท [...]

อ่านต่อ

โครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ ประจำเดือนกรกฎาคม พุทธศักราช 2565 และเป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ และการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้งที่ 7/2565

🌅หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค🌅 🏞🏞วันท [...]

อ่านต่อ