ศจพ.อ.โพนพิสัย จัดประชุมพี่เลี้ยงเพื่อขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

🌅หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค🌅

🏞🏞วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น.

🌍 นายถาวร สังขะมาน นายอำเภอโพนพิสัย มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนพิสัย นำโดยนายอัครเดช ช่างเหล็ก พัฒนาการอำเภอโพนพิสัย ในฐานะเลขานุการศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับอำเภอ (ศจพ.อ.) จัดประชุมพี่เลี้ยง เพื่อสร้างความเข้าใจ และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานฯ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
🌍ในการนี้ได้ชี้แจงทบทวนแนวทางการดำเนินงานขจัดความยากจนฯ กรอบระยะเวลาในการดำเนินงาน สร้างความเข้าให้แก่ทีมพี่เลี้ยงในการใช้งานโปรแกรม TPMAP Logbook ร่วมวางแผนการลงพื้นที่ในการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนยากจนเป้าหมาย และติดตามผลความก้าวหน้าในการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย

(Visited 11 times, 1 visits today)