โครงการนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.จุมพล)

🌅หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค🌅

🏞🏞เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น.

🌍นายอัครเดช ช่างเหล็ก พัฒนาการอำเภอโพนพิสัย มอบหมายให้นางสาวสุภัสสร บ้างตำรวจ อาสาพัฒนา ดำเนินการจัดโครงการนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.จุมพล) โดยได้นำเสนอผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. พร้อมทั้งตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล ตลอดถึงการใช้ประโยชน์ของข้อมูลเชื่อมโยงไปถึงการแก้ไขปัญหาความยากจนทุกช่วงวัย และการจัดทำแผนชุมชน และแผนของท้องถิ่น ดำเนินการ ณ ห้องประชุมพญานาคราช ที่ว่าการอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

🗺🗺อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย🗺🗺

(Visited 17 times, 1 visits today)