โครงการนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลเหล่าต่างคำ และตำบลบ้านโพธิ์

🌅หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค🌅

🏞🏞เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น.

🌍นายอัครเดช ช่างเหล็ก พัฒนาการอำเภอโพนพิสัย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนดำเนินการจัดโครงการนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยนายธีรฉัตร เทียมทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รับรองข้อมูล จปฐ. ตำบลเหล่าต่างคำ และนายสุวิจักขณ์ แก้วดวง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ รับรองข้อมูล จปฐ. ตำบลบ้านโพธิ์ โดยได้นำเสนอผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. พร้อมทั้งตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล ตลอดถึงการใช้ประโยชน์ของข้อมูลเชื่อมโยงไปถึงการแก้ไขปัญหาความยากจนทุกช่วงวัย และการจัดทำแผนชุมชน และแผนของท้องถิ่น ดำเนินการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ และศาลาประชาคมบ้านดงอ่าง หมู่ 10 ตำบลบ้านโพธิ์

🗺🗺อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย🗺🗺

(Visited 14 times, 1 visits today)