โครงการนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.บ้านผือ)

🌅หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค🌅

🏞🏞เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น.

🌍นายอัครเดช ช่างเหล็ก พัฒนาการอำเภอโพนพิสัย มอบหมายให้นายโรม พลภูมี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ดำเนินการจัดโครงการนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.บ้านผือ) โดยได้นำเสนอผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. พร้อมทั้งตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล ตลอดถึงการใช้ประโยชน์ของข้อมูลเชื่อมโยงไปถึงการแก้ไขปัญหาความยากจนทุกช่วงวัย และการจัดทำแผนชุมชน และแผนของท้องถิ่น ดำเนินการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ
🗺🗺อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย🗺🗺

(Visited 16 times, 1 visits today)