การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับอำเภอ (ศจพ.อ.) ครั้งที่ 4/2565

🌅หลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค🌅

🏞🏞วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น.

🌍 นายถาวร สังขะมาน นายอำเภอโพนพิสัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับอำเภอ (ศจพ.อ.) ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องประชุมพญานาคราช ที่ว่าการอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย เพื่อติดตามการดำเนินงานการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนยากจนที่ตกเกณฑ์ในระบบ TPMAP
🌍ในการนี้ นายอัครเดช ช่างเหล็ก พัฒนาการอำเภอโพนพิสัย ในฐานะเลขานุการ ได้ชี้แจงทบทวนแนวทางการดำเนินงานขจัดความยากจนฯ เป้าหมายในการดำเนินโครงการ สรุปผลการดำเนินการให้ความช่วยเหลือประจำเดือน และให้หน่วยงานหลักทั้ง 5 มิติ ภาคีเครือข่าย นำเสนอโครงการ/กิจกรรมที่ได้ให้ความช่วยเหลือพัฒนาครัวเรือนยากจน

(Visited 12 times, 1 visits today)